1397/01/03

سرویس اتوماتیک بررسی پروژه ها

 نرم افزار تعمیر و نگهداری مبتکران صنعت دارای سرویس بررسی پروزه ها بوده که نیاز به باز بودن نرم افزار نداشته و به صورت اتوماتیک تمام پروژه ها را بررسی نموده و در صورت داشتن بازدید هریک از پروزه ها آنها را لیست نموده و در فرم سرویس قابلیت انتخاب پروزه و صدور چک لیست بازدید و همچنین دستور کار وجود دارد.