1397/07/01

زیر سامانه گزارش ساز پویا

ماژول گزارش ساز پویای نرم افزار شاهوار به خاطر طراحی گزارشات طبق خواست کاربر در نرم افزار قرارداده شده و هرگونه گزارشی با گرافیک مورد درخواست قابل طراحی می باشد

گزارشات طراحی شده در قالب یک فایل برای کاربر ارسال شده و بدون تغییر و بروز رسانی نرم افزار با اجرا کردن این فایل گزارشات به نرم افزار اضافه خواهد شد

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه شاهوار