1397/07/01

سامانه ثبت حضور و غیاب - RFID

سامانه ثبت حضور و غیاب نرم افزار شاهوار مبتنی بر تکنولوژی RFID بوده و علاوه بر ثبت حضور و غیاب دستی در نرم افزار امکان ثبت حضور و غیاب اتوماتیک را نیز فراهم نموده است

در نرم افزار می توان با استفاده از دستگاه کارتخوان به پرسنل و هنرآموزان کارت هوشمند اختصاص داد.

  • امکان اختصاص کارت هوشمند RFID به پرسنل جهت ثبت اتوماتیک حضور و غیاب و جستجوی سریع در نرم افزار.
  • پردازش هوشمند رکوردهای حضور و غیاب ثبت شده با دستگاه و ثبت حضور و غیاب کلاسی هنرآموزان با توجه به ساعات کلاس و جلسات در حال برگزاری روز.
  • امکان ثبت دستی و هچنین عملیات حذف و اضافه رکوردهای دستگاه حضور و غیاب توسط کاربر با سطح دسترسی.

دانلود نسخه آزمایشی نرم افزار مدیریت آموزشگاه شاهوار